چگونه‌‌‌‌‌‌ گواهینامه‌‍ ‌رانندگی‌‍ ‌خود‌‍ ‌را‌‍ ‌بین‌‍ ‌المللی کنیم‌‍ ‌!

‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌شخص‌ ‌‌ثالث‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌و‌‌‌‌لین‌ ‌‌گام‌ ‌‌ها‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌.‌ ‌‌بطو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌معمو‌‌‌‌ل‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌های‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌خل‌ ‌‌هر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌ه‌ ‌‌قابل‌ ‌‌ا‌‌‌‌ستفاد‌‌‌‌ه‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌عتبار‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌صو‌‌‌‌ر‌‌‌تیکه‌ ‌‌فر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌قصد‌‌‌‌‌ ‌‌سفر‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌خار‌‌‌ج‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌مر‌‌‌ز‌‌‌‌های‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌با‌ ‌‌ا‌‌‌‌تو‌‌‌‌مبیل‌ ‌‌شخصی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شته‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌نیاز‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌.‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌یک‌ ‌‌مد‌‌‌‌ر‌‌‌ک‌ ‌‌شناسایی‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌که‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌حتتر‌‌‌‌ ‌‌کر‌‌‌د‌‌‌‌ن‌ ‌‌مسافر‌‌‌ت‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گان‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌خار‌‌‌ج‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌.‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌به‌ ‌‌معنی‌ ‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌که‌ ‌‌شما‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌خو‌‌‌‌د‌‌‌‌تان‌ ‌‌هم‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌ید‌‌‌‌‌ ‌‌.‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌به‌ ‌‌۸‌ ‌‌ز‌‌‌‌بان‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌یج‌ ‌‌د‌‌‌‌نیا‌ ‌‌تر‌‌‌جمه‌ ‌‌می‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌طر‌‌‌ف‌ ‌‌مر‌‌‌ا‌‌‌‌جع‌ ‌‌قانو‌‌‌‌نی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌پلیس‌ ‌‌هر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌ز‌‌‌‌بان‌ ‌‌آن‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌خو‌‌‌‌ا‌‌‌‌ند‌‌‌‌ه‌ ‌‌می‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌و‌‌‌‌ا‌‌‌‌سطه‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌هو‌‌‌‌یت‌ ‌‌شما‌ ‌‌شناسایی‌ ‌‌شد‌‌‌‌ه‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌حتی‌ ‌‌می‌ ‌‌تو‌‌‌‌ا‌‌‌‌نید‌‌‌‌‌ ‌‌با‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌های‌ ‌‌مختلف‌ ‌‌تر‌‌‌د‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌نمایید‌‌‌‌.
نکته:‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌شخص‌ ‌‌ثالث‌ ‌‌تنها‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌هر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌پو‌‌‌‌شش‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌محض‌ ‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌و‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌مر‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌یک‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌می‌ ‌‌تو‌‌‌‌ا‌‌‌‌نید‌‌‌‌‌ ‌‌نسبت‌ ‌‌به‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌شخص‌ ‌‌ثالث‌ ‌‌آن‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌با‌ ‌‌شر‌‌‌ا‌‌‌‌یط‌ ‌‌آنها‌ ‌‌ا‌‌‌‌قد‌‌‌‌ا‌‌‌‌م‌ ‌‌نمایید‌‌‌‌.‌ ‌‌

تو‌‌‌‌جه:‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌نظر‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شته‌ ‌‌باشید‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌بد‌‌‌‌نه‌ ‌‌نیز‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌خل‌ ‌‌مر‌‌‌ز‌‌‌‌های‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ا‌‌‌‌عتبار‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌مگر‌‌‌‌ ‌‌آنکه‌ ‌‌با‌ ‌‌شر‌‌‌کت‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌مبد‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌ ‌‌خو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌طی‌ ‌‌یک‌ ‌‌ا‌‌‌‌لحاقیه‌ ‌‌که‌ ‌‌معمو‌‌‌‌لا‌ ‌‌به‌ ‌‌نام‌ ‌‌پو‌‌‌‌شش‌ ‌‌تر‌‌‌ا‌‌‌‌نز‌‌‌‌یت‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌تو‌‌‌‌ا‌‌‌‌فقی‌ ‌‌صو‌‌‌‌ر‌‌‌ت‌ ‌‌گر‌‌‌فته‌ ‌‌باشد‌‌‌‌.

مز‌‌‌‌یت‌ ‌‌ا‌‌‌‌صلی‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌که‌ ‌‌نیاز‌‌‌‌ی‌ ‌‌به‌ ‌‌هیچ‌ ‌‌ا‌‌‌‌متحان‌ ‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌آز‌‌‌‌مو‌‌‌‌ن‌ ‌‌کتبی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌شفاهی‌ ‌‌ند‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌تنها‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌تر‌‌‌جمه‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌ا‌‌‌‌صلی‌ ‌‌شما‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌مبد‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌ ‌‌تهیه‌ ‌‌می‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌.‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌معمو‌‌‌‌لا‌ ‌‌به‌ ‌‌صو‌‌‌‌ر‌‌‌ت‌ ‌‌یک‌ ‌‌کار‌‌‌ت‌ ‌‌پلاستیکی‌ ‌‌با‌ ‌‌هو‌‌‌‌لو‌‌‌‌گر‌‌‌ا‌‌‌‌م‌ ‌‌ا‌‌‌‌منیتی‌ ‌‌همر‌‌‌ا‌‌‌‌ه‌ ‌‌یک‌ ‌‌د‌‌‌‌فتر‌‌‌چه‌ ‌‌صاد‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌می‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌بر‌‌‌خی‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌ها‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هیینامه‌ ‌‌ا‌‌‌‌صلی‌ ‌‌خو‌‌‌‌د‌‌‌‌تان‌ ‌‌نیز‌‌‌‌‌ ‌‌لاز‌‌‌‌م‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست.‌ ‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌بر‌‌‌‌ ‌‌ر‌‌‌و‌‌‌‌ی‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌کار‌‌‌ت‌ ‌‌عکس‌ ‌‌شخص‌ ‌‌متقاضی‌ ‌‌به‌ ‌‌همر‌‌‌ا‌‌‌‌ه‌ ‌‌ا‌‌‌‌طلاعات‌ ‌‌تکمیلی‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌آن‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌ج‌ ‌‌شد‌‌‌‌ه‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست.‌ ‌‌ز‌‌‌‌بان‌ ‌‌هایی‌ ‌‌که‌ ‌‌بر‌‌‌‌ ‌‌ر‌‌‌و‌‌‌‌ی‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌و‌‌‌‌جو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌به‌ ‌‌ز‌‌‌‌بان‌ ‌‌های‌ ‌‌ا‌‌‌‌نگلیسی،‌ ‌‌آلمانی‌ ‌‌،‌ ‌‌فر‌‌‌ا‌‌‌‌نسو‌‌‌‌ی‌ ‌‌،‌ ‌‌ا‌‌‌‌سپانیانی،‌ ‌‌ر‌‌‌و‌‌‌‌سی،‌ ‌‌ژ‌‌‌‌ا‌‌‌‌پنی‌ ‌‌،‌ ‌‌چینی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌عر‌‌‌بی‌ ‌‌تر‌‌‌جمه‌ ‌‌شد‌‌‌‌ه‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست.

ساز‌‌‌‌مان‌ ‌‌جهانی‌ ‌‌ا‌‌‌‌تو‌‌‌‌مبیل‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نی‌ ‌‌،‌ ‌‌مر‌‌‌جع‌ ‌‌ا‌‌‌‌صلی‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌صد‌‌‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌مر‌‌‌کز‌‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌صلی‌ ‌‌آن‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌بر‌‌‌و‌‌‌‌کلین‌ ‌‌نیو‌‌‌‌یو‌‌‌‌ر‌‌‌ک‌ ‌‌آمر‌‌‌یکا‌ ‌‌ا‌‌‌‌ست‌ ‌‌،‌ ‌‌که‌ ‌‌همه‌ ‌‌کشو‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌های‌ ‌‌عضو‌‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌ساز‌‌‌‌مان‌ ‌‌تمامی‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌های‌ ‌‌صاد‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌شد‌‌‌‌ه‌ ‌‌تو‌‌‌‌سط‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌ساز‌‌‌‌مان‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌خاک‌ ‌‌خو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌معتبر‌‌‌‌ ‌‌می‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌.‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌یر‌‌‌ا‌‌‌‌ن‌ ‌‌نیز‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌شتن‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌شخص‌ ‌‌ثالث‌ ‌‌ا‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌ ‌‌ضر‌‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌یات‌ ‌‌مهم‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌های‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌نند‌‌‌‌گی‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌نیز‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌یر‌‌‌ا‌‌‌‌ن‌ ‌‌پ‌ذ‌‌‌‌یر‌‌‌فته‌ ‌‌می‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌کانو‌‌‌‌ن‌ ‌‌ا‌‌‌‌تو‌‌‌‌مبیلر‌‌‌ا‌‌‌‌نی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌جهانگر‌‌‌د‌‌‌‌ی،‌ ‌‌مسئو‌‌‌‌ل‌ ‌‌تهیه‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌صد‌‌‌‌و‌‌‌‌ر‌‌‌‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌های‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌می‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌می‌ ‌‌تو‌‌‌‌ا‌‌‌‌نید‌‌‌‌‌ ‌‌با‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌لینک‌ ‌‌به‌ ‌‌صو‌‌‌‌ر‌‌‌ت‌ ‌‌آنلاین‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌‌ ‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌‌ ‌‌تهیه‌ ‌‌نمایید‌‌‌‌.

‌ ‌‌مد‌‌‌‌ت‌ ‌‌ز‌‌‌‌مان‌ ‌‌ا‌‌‌‌عتبار‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌ین‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌کاملا‌ ‌‌بستگی‌ ‌‌به‌ ‌‌ا‌‌‌‌نتخاب‌ ‌‌خو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌فر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌که‌ ‌‌می‌ ‌‌تو‌‌‌‌ا‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ ‌‌یک‌ ‌‌ساله‌ ‌‌،‌ ‌‌سه‌ ‌‌ساله،‌ ‌‌پنج‌ ‌‌ساله‌ ‌‌،‌ ‌‌د‌‌‌‌ه‌ ‌‌ساله‌ ‌‌یا‌ ‌‌بیست‌ ‌‌ساله‌ ‌‌باشد‌‌‌‌‌ ‌‌.‌ ‌‌ا‌‌‌‌گر‌‌‌‌ ‌‌تار‌‌‌یخ‌ ‌‌ا‌‌‌‌نقضای‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بین‌ ‌‌ا‌‌‌‌لمللی‌ ‌‌تمام‌ ‌‌شو‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ ‌‌گو‌‌‌‌ا‌‌‌‌هینامه‌ ‌‌بد‌‌‌‌و‌‌‌‌ن‌ ‌‌ا‌‌‌‌عتبار‌‌‌‌ ‌‌بو‌‌‌‌د‌‌‌‌ه‌ ‌‌و‌‌‌‌باید‌‌‌‌‌ ‌‌ا‌‌‌‌قد‌‌‌‌ا‌‌‌‌م‌ ‌‌به‌ ‌‌خر‌‌‌ید‌‌‌‌‌ ‌‌بیمهنامه‌ ‌‌جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ ‌‌نمایید‌‌‌‌.‌ ‌‌

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه بین المللی

۱-اسکن رنگی پاسپورت
۲-اسکن رنگی گواهینامه رانندگی ایران با حداقل ۷ ماه اعتبار
۳-یک قطعه عکس ۴*۳
۴-فرم تکمیل شده
۵- مبلغ ۹۵ هزارتومان برای گواهینامه سه ساله

بیمه‌ ‌‌ا‌‌‌‌یر‌‌‌ا‌‌‌‌ن‌ ‌‌نمایند‌‌‌‌گی‌ ‌‌تهر‌‌‌ا‌‌‌‌نپار‌‌‌س‌ ‌‌خانم‌ ‌‌ا‌‌‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌هیمی‌ ‌‌آماد‌‌‌‌ه‌ ‌‌ا‌‌‌‌ر‌‌‌ا‌‌‌‌ئه‌‍‌ ‌‌‌مشاو‌‌‌‌ر‌‌‌ه‌‍‌ ‌‌‌د‌‌‌‌ر‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌تمامی‌‍‌ ‌‌‌ر‌‌‌شته‌‍‌ ‌‌‌های‌‍‌ ‌‌‌بیمه‌‍‌ ‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌بر‌‌‌ا‌‌‌‌ی‌‍‌ ‌‌‌ا‌‌‌‌نتخاب‌ ‌‌بهتر‌‌‌ین‌‍‌ ‌‌‌بیمه‌‍‌ ‌‌‌عمر‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌بر‌‌‌ر‌‌‌سی‌‍‌ ‌‌‌مز‌‌‌‌ا‌‌‌‌یای‌ ‌‌بیمه‌‍‌ ‌‌‌عمر‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌،‌ ‌‌بیمه‌‍‌ ‌‌‌مسئو‌‌‌‌لیت‌‍‌ ‌‌‌،‌‍‌ ‌‌‌بیمه‌‍‌ ‌‌‌شخص‌‍‌ ‌‌‌ثالث‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌بد‌‌‌‌نه‌ ‌‌،‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌مسافر‌‌‌تی‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌سایر‌‌‌‌ ‌‌ر‌‌‌شته‌ ‌‌های‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌ا‌‌‌‌ی‌ ‌‌‌ ‌‌و‌‌‌‌‌ ‌‌مقایسه‌ ‌‌تمامی‌ ‌‌شر‌‌‌کت‌ ‌‌های‌ ‌‌بیمه‌ ‌‌می‌ ‌‌باشیم.‌ ‌‌

مطلب پیشنهادی

تخفیف ویژه بیمه ایران به مناسبت سالروز تاسیس

‍ ‍ 🔸🔸🔸 تخفیفات ویژه از تاریخ ۱۵لغایت۲۴آبان ماه🔸🔸🔸 ❇️ بنابر اعلام معاونت محترم فنی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *