محاسبه آنلاین قیمت بیمه شخص ثالث

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیه ماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپند پژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر) آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر) پیکان، پراید ( تاکسی ) پژو ،سمند ( تاکسی ) وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن) وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن) موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه ۱۴۳۰۷۴۰۰ ۱۶۵۶۳۷۰۰ ۱۹۱۰۹۹۰۰ ۲۱۱۴۰۵۰۰ ۱۸۲۲۰۰۰۰ ۲۱۰۲۰۹۰۰ ۱۸۵۳۵۴۵۰ ۲۱۵۹۷۲۰۰ ۴۸۰۳۷۰۰
۵درصد ۱۳۵۹۲۰۰۰ ۱۵۷۳۵۵۰۰ ۱۸۱۵۴۴۰۰ ۲۰۰۸۳۵۵۰ ۱۷۳۰۹۰۰۰ ۱۹۹۶۹۸۰۰ ۱۷۶۰۸۶۵۰ ۲۰۵۱۷۴۰۰ ۴۵۶۳۴۵۰
۱۰درصد ۱۲۸۷۶۶۰۰ ۱۴۹۰۷۳۰۰ ۱۷۱۹۸۹۰۰ ۱۹۰۲۶۵۰۰ ۱۶۳۹۷۹۰۰ ۱۸۹۱۸۸۰۰ ۱۶۶۸۱۹۰۰ ۱۹۴۳۷۵۰۰ ۴۳۲۳۳۰۰
۱۵درصد ۱۲۱۶۱۳۰۰ ۱۴۰۷۹۱۰۰ ۱۶۲۴۳۴۰۰ ۱۷۹۶۹۵۵۰ ۱۵۴۸۷۰۰۰ ۱۷۸۶۷۷۰۰ ۱۵۷۵۵۰۵۰ ۱۸۳۵۷۷۰۰ ۴۰۸۳۱۵۰
۲۰درصد ۱۱۴۴۵۹۰۰ ۱۳۲۵۰۹۰۰ ۱۵۲۸۷۹۰۰ ۱۶۹۱۲۵۰۰ ۱۴۵۷۶۰۰۰ ۱۶۸۱۶۸۰۰ ۱۴۸۲۸۳۰۰ ۱۷۲۷۷۸۰۰ ۳۸۴۲۹۰۰
۲۵درصد ۱۰۷۳۰۵۰۰ ۱۲۴۲۲۸۰۰ ۱۴۳۳۲۴۰۰ ۱۵۸۵۵۴۵۰ ۱۳۶۶۴۹۵۰ ۱۵۷۶۵۵۵۰ ۱۳۹۰۱۵۵۰ ۱۶۱۹۷۹۰۰ ۳۶۰۲۷۵۰
۳۰درصد ۱۰۰۱۵۲۰۰ ۱۱۵۹۴۶۰۰ ۱۳۳۷۶۹۰۰ ۱۴۷۹۸۴۰۰ ۱۲۷۵۴۰۰۰ ۱۴۷۱۴۶۰۰ ۱۲۹۷۴۸۰۰ ۱۵۱۱۸۱۰۰ ۳۳۶۲۵۰۰
۳۵درصد ۹۲۹۹۸۰۰ ۱۰۷۶۶۴۰۰ ۱۲۴۲۱۵۰۰ ۱۳۷۴۱۳۵۰ ۱۱۸۴۳۰۰۰ ۱۳۶۶۳۵۰۰ ۱۲۰۴۸۰۵۰ ۱۴۰۳۸۲۰۰ ۳۱۲۲۳۵۰
۴۰درصد ۸۵۸۴۴۰۰ ۹۹۳۸۲۰۰ ۱۱۴۶۵۹۰۰ ۱۲۶۸۴۴۰۰ ۱۰۹۳۲۰۰۰ ۱۲۶۱۲۵۰۰ ۱۱۱۲۱۲۰۰ ۱۲۹۵۸۴۰۰ ۲۸۸۲۱۰۰
۴۵درصد ۷۸۶۹۰۰۰ ۹۱۱۰۰۰۰ ۱۰۵۱۰۴۰۰ ۱۱۶۲۷۳۵۰ ۱۰۰۲۰۹۰۰ ۱۱۵۶۱۴۰۰ ۱۰۱۹۴۴۵۰ ۱۱۸۷۸۵۰۰ ۲۶۴۱۹۵۰
۵۰درصد ۷۱۵۳۶۰۰ ۸۲۸۱۸۰۰ ۹۵۵۵۰۰۰ ۱۰۵۷۰۳۰۰ ۹۱۱۰۰۰۰ ۱۰۵۱۰۴۰۰ ۹۲۶۷۷۰۰ ۱۰۷۹۸۷۰۰ ۲۴۰۱۸۰۰
۵۵درصد ۶۴۳۸۳۰۰ ۷۴۵۳۷۰۰ ۸۵۹۹۵۰۰ ۹۵۱۳۲۵۰ ۸۱۹۹۰۰۰ ۹۴۵۹۴۰۰ ۸۳۴۰۹۵۰ ۹۷۱۸۸۰۰ ۲۱۶۱۶۵۰
۶۰درصد ۵۷۲۲۹۰۰ ۶۶۲۵۵۰۰ ۷۶۴۳۹۰۰ ۸۴۵۶۲۰۰ ۷۲۸۸۰۰۰ ۸۴۰۸۳۰۰ ۷۴۱۴۲۰۰ ۸۶۳۸۹۰۰ ۱۹۲۱۴۰۰
۶۵درصد ۵۰۰۷۵۰۰ ۵۷۹۷۳۰۰ ۶۶۸۸۵۰۰ ۷۳۹۹۲۵۰ ۶۳۷۶۹۰۰ ۷۳۵۷۳۰۰ ۶۴۸۷۳۵۰ ۷۵۹۹۰۰۰ ۱۶۸۱۲۵۰
۷۰درصد ۴۲۹۲۲۰۰ ۴۹۶۹۱۰۰ ۵۷۳۳۰۰۰ ۶۳۴۲۲۰۰ ۵۴۶۶۰۰۰ ۶۳۰۶۳۰۰ ۵۵۶۰۶۰۰ ۶۴۷۹۱۰۰ ۱۴۴۱۱۰۰
فاقد بیمه نامه ۲۵۵۴۳۴۰۰ ۲۹۸۶۹۷۰۰ ۳۴۷۵۱۹۰۰ ۳۸۶۴۵۵۰۰ ۳۲۸۵۶۶۰۰ ۳۸۲۲۷۱۰۰ ۳۲۳۰۰۴۵۰ ۳۸۱۷۱۲۰۰ ۴۸۰۳۷۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیه ماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپند پژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر) آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر) پیکان، پراید ( تاکسی ) پژو ،سمند ( تاکسی ) وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن) وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن) موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه ۱۵۸۳۸۲۰۰ ۱۸۳۷۶۵۵۰ ۲۱۲۴۱۱۵۰ ۲۳۵۲۵۵۰۰ ۲۰۲۱۴۳۰۰ ۲۳۳۶۵۳۰۰ ۲۰۴۱۰۹۵۰ ۲۳۸۵۵۵۵۰ ۵۲۶۷۹۰۰
۵درصد ۱۵۰۴۶۳۰۰ ۱۷۴۵۷۸۰۰ ۲۰۱۷۹۰۰۰ ۲۲۳۴۹۲۵۰ ۱۹۲۰۳۵۰۰ ۲۲۱۹۶۸۰۰ ۱۹۳۹۰۳۵۰ ۲۲۶۶۲۷۰۰ ۵۰۰۴۵۵۰
۱۰درصد ۱۴۲۵۴۴۵۰ ۱۶۵۳۸۹۰۰ ۱۹۱۱۷۰۰۰ ۲۱۱۷۳۰۰۰ ۱۸۱۹۲۸۰۰ ۲۱۰۲۸۷۰۰ ۱۸۳۶۹۸۰۰ ۲۱۴۷۰۰۰۰ ۴۷۴۱۲۰۰
۱۵درصد ۱۳۴۶۲۵۰۰ ۱۵۶۲۰۱۰۰ ۱۸۰۵۴۹۰۰ ۱۹۹۹۶۸۵۰ ۱۷۱۸۲۰۰۰ ۱۹۸۶۰۴۰۰ ۱۷۳۴۹۲۵۰ ۲۰۲۷۷۱۰۰ ۴۴۷۷۷۵۰
۲۰درصد ۱۲۶۷۰۶۰۰ ۱۴۷۰۱۳۰۰ ۱۶۹۹۲۹۰۰ ۱۸۸۲۰۵۰۰ ۱۶۱۷۱۵۰۰ ۱۸۶۹۲۲۰۰ ۱۶۳۲۸۷۰۰ ۱۹۰۸۴۴۰۰ ۴۲۱۴۴۰۰
۲۵درصد ۱۱۸۷۸۷۰۰ ۱۳۷۸۲۴۰۰ ۱۵۹۳۰۸۰۰ ۱۷۶۴۴۲۵۰ ۱۵۱۶۰۶۵۰ ۱۷۵۲۳۹۵۰ ۱۵۳۰۸۱۵۰ ۱۷۸۹۱۵۰۰ ۳۹۵۰۹۵۰
۳۰درصد ۱۱۰۸۶۷۵۰ ۱۲۸۶۳۶۰۰ ۱۴۸۶۸۸۰۰ ۱۶۴۶۸۰۰۰ ۱۴۱۴۹۹۰۰ ۱۶۳۵۵۶۰۰ ۱۴۲۸۷۶۰۰ ۱۶۶۹۸۸۰۰ ۳۶۸۷۵۰۰
۳۵درصد ۱۰۲۹۴۸۰۰ ۱۱۹۴۴۸۰۰ ۱۳۸۰۶۷۰۰ ۱۵۲۹۱۶۵۰ ۱۳۱۳۹۱۰۰ ۱۵۱۸۷۳۰۰ ۱۳۲۶۷۰۵۰ ۱۵۵۰۶۱۰۰ ۳۴۲۴۱۵۰
۴۰درصد ۹۵۰۳۰۰۰ ۱۱۰۲۵۹۵۰ ۱۲۷۴۴۶۵۰ ۱۴۱۱۵۴۰۰ ۱۲۱۲۸۶۰۰ ۱۴۰۱۹۱۰۰ ۱۲۲۴۶۶۰۰ ۱۴۳۱۳۲۵۰ ۳۱۶۰۸۰۰
۴۵درصد ۸۷۱۱۰۰۰ ۱۰۱۰۷۱۰۰ ۱۱۶۸۲۶۰۰ ۱۲۹۳۹۱۵۰ ۱۱۱۱۷۸۰۰ ۱۲۸۵۰۸۰۰ ۱۱۲۲۵۹۵۰ ۱۳۱۲۰۶۰۰ ۲۸۹۷۴۵۰
۵۰درصد ۷۹۱۹۱۵۰ ۹۱۸۸۳۰۰ ۱۰۶۲۰۵۰۰ ۱۱۷۶۲۸۰۰ ۱۰۱۰۷۱۰۰ ۱۱۶۸۲۶۰۰ ۱۰۲۰۵۴۰۰ ۱۱۹۲۷۷۰۰ ۲۶۳۴۰۰۰
۵۵درصد ۷۱۲۷۲۰۰ ۸۲۶۹۵۰۰ ۹۵۵۸۵۰۰ ۱۰۵۸۶۵۵۰ ۹۰۹۶۴۰۰ ۱۰۵۱۴۳۰۰ ۹۱۸۴۹۵۰ ۱۰۷۳۵۰۰۰ ۲۳۷۰۵۵۰
۶۰درصد ۶۳۳۵۳۰۰ ۷۳۵۰۶۰۰ ۸۴۹۶۴۰۰ ۹۴۱۰۲۵۰ ۸۰۸۵۶۰۰ ۹۳۴۶۱۰۰ ۸۱۶۴۳۵۰ ۹۵۴۲۱۰۰ ۲۱۰۷۲۰۰
۶۵درصد ۵۵۴۳۵۰۰ ۶۴۳۱۸۰۰ ۷۴۳۴۳۰۰ ۸۲۳۳۸۵۰ ۷۰۷۵۰۰۰ ۸۱۷۷۸۰۰ ۷۱۴۳۷۵۰ ۸۳۴۹۴۰۰ ۱۸۴۳۷۵۰
۷۰درصد ۴۷۵۱۴۵۰ ۵۵۱۳۰۰۰ ۶۳۷۲۴۰۰ ۷۰۵۷۶۰۰ ۶۰۶۴۳۰۰ ۷۰۰۹۶۰۰ ۶۱۲۳۳۰۰ ۷۱۵۶۷۰۰ ۱۵۸۰۴۰۰
فاقد بیمه نامه ۲۷۰۷۴۲۰۰ ۳۱۶۸۲۵۵۰ ۳۶۸۸۳۱۵۰ ۴۱۰۳۰۵۰۰ ۳۴۸۵۰۹۰۰ ۴۰۵۷۱۵۰۰ ۳۴۱۷۵۹۵۰ ۴۰۴۲۹۵۵۰ ۵۲۶۷۹۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیه ماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپند پژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر) آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر) پیکان، پراید ( تاکسی ) پژو ،سمند ( تاکسی ) وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن) وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن) موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه ۱۶۸۵۸۸۰۰ ۱۹۵۸۵۲۰۰ ۲۲۶۶۱۹۰۰ ۲۵۱۱۵۶۰۰ ۲۱۵۴۳۷۰۰ ۲۴۹۲۸۱۰۰ ۲۱۶۶۱۲۰۰ ۲۵۳۶۱۰۰۰ ۵۵۷۷۶۰۰
۵درصد ۱۶۰۱۵۹۰۰ ۱۸۶۰۶۰۰۰ ۲۱۵۲۸۸۰۰ ۲۳۸۵۹۸۵۰ ۲۰۴۶۶۵۰۰ ۲۳۶۸۱۷۰۰ ۲۰۵۷۸۱۵۰ ۲۴۰۹۲۹۰۰ ۵۲۹۸۶۵۰
۱۰درصد ۱۵۱۷۲۹۰۰ ۱۷۶۲۶۷۰۰ ۲۰۳۹۵۷۰۰ ۲۲۶۰۴۱۰۰ ۱۹۳۸۹۴۰۰ ۲۲۴۳۵۳۰۰ ۱۹۴۹۵۱۰۰ ۲۲۸۲۴۸۰۰ ۵۰۱۹۸۰۰
۱۵درصد ۱۴۳۳۰۰۰۰ ۱۶۶۴۷۴۰۰ ۱۹۲۶۲۶۰۰ ۲۱۳۴۸۲۵۰ ۱۸۳۱۲۱۰۰ ۲۱۱۸۸۸۰۰ ۱۸۴۱۱۹۵۰ ۲۱۵۵۶۸۰۰ ۴۷۴۰۹۵۰
۲۰درصد ۱۳۴۸۷۱۰۰ ۱۵۶۶۸۲۰۰ ۱۸۱۲۹۵۰۰ ۲۰۰۹۲۵۰۰ ۱۷۲۳۵۰۰۰ ۱۹۹۴۲۶۰۰ ۱۷۳۲۹۱۰۰ ۲۰۲۸۸۷۰۰ ۴۴۶۲۰۰۰
۲۵درصد ۱۲۶۴۴۱۰۰ ۱۴۶۸۹۰۰۰ ۱۶۹۹۶۴۰۰ ۱۸۸۳۶۷۵۰ ۱۶۱۵۷۷۵۰ ۱۸۶۹۶۰۵۰ ۱۶۲۴۵۹۵۰ ۱۹۰۲۰۷۰۰ ۴۱۸۳۱۵۰
۳۰درصد ۱۱۸۰۱۲۰۰ ۱۳۷۰۹۷۰۰ ۱۵۸۶۳۳۰۰ ۱۷۵۸۰۹۰۰ ۱۵۰۸۰۶۰۰ ۱۷۴۴۹۶۰۰ ۱۵۱۶۲۹۰۰ ۱۷۷۵۲۶۰۰ ۳۹۰۴۳۰۰
۳۵درصد ۱۰۹۵۸۲۰۰ ۱۲۷۳۰۳۵۰ ۱۴۷۳۰۲۰۰ ۱۶۳۲۵۲۵۰ ۱۴۰۰۳۴۰۰ ۱۶۲۰۳۲۰۰ ۱۴۰۷۹۸۵۰ ۱۶۴۸۴۶۰۰ ۳۶۲۵۴۵۰
۴۰درصد ۱۰۱۱۵۳۰۰ ۱۱۷۵۱۱۰۰ ۱۳۵۹۷۱۰۰ ۱۵۰۶۹۴۰۰ ۱۲۹۲۶۳۰۰ ۱۴۹۵۶۹۰۰ ۱۲۹۹۶۷۰۰ ۱۵۲۱۶۵۰۰ ۳۳۴۶۵۰۰
۴۵درصد ۹۲۷۲۴۰۰ ۱۰۷۷۱۸۰۰ ۱۲۴۶۴۰۰۰ ۱۳۸۱۳۵۵۰ ۱۱۸۴۹۰۰۰ ۱۳۷۱۰۴۰۰ ۱۱۹۱۳۶۵۰ ۱۳۹۴۸۵۰۰ ۳۰۶۷۵۵۰
۵۰درصد ۸۴۲۹۴۰۰ ۹۷۹۲۵۰۰ ۱۱۳۳۱۰۰۰ ۱۲۵۵۷۸۰۰ ۱۰۷۷۱۸۰۰ ۱۲۴۶۴۰۰۰ ۱۰۸۳۰۷۰۰ ۱۲۶۸۰۵۰۰ ۲۷۸۸۸۰۰
۵۵درصد ۷۵۸۶۵۰۰ ۸۸۱۳۴۰۰ ۱۰۱۹۷۹۰۰ ۱۱۳۰۲۰۵۰ ۹۶۹۴۶۰۰ ۱۱۲۱۷۶۰۰ ۹۷۴۷۵۵۰ ۱۱۴۱۲۴۰۰ ۲۵۰۹۸۵۰
۶۰درصد ۶۷۴۳۵۰۰ ۷۸۳۴۱۰۰ ۹۰۶۴۸۰۰ ۱۰۰۴۶۲۰۰ ۸۶۱۷۵۰۰ ۹۹۷۱۲۰۰ ۸۶۶۴۵۰۰ ۱۰۱۴۴۴۰۰ ۲۲۳۱۰۰۰
۶۵درصد ۵۹۰۰۶۰۰ ۶۸۵۴۸۰۰ ۷۹۳۱۷۰۰ ۸۷۹۰۴۵۰ ۷۵۴۰۲۰۰ ۸۷۲۴۸۰۰ ۷۵۸۱۴۵۰ ۸۸۷۶۳۰۰ ۱۹۵۲۱۵۰
۷۰درصد ۵۰۵۷۶۰۰ ۵۸۷۵۵۰۰ ۶۷۹۸۶۰۰ ۷۵۳۴۷۰۰ ۶۴۶۳۲۰۰ ۷۴۷۸۵۰۰ ۶۴۹۸۳۰۰ ۷۶۰۸۳۰۰ ۱۶۷۳۳۰۰
فاقد بیمه نامه ۲۸۰۹۴۸۰۰ ۳۲۸۹۱۲۰۰ ۳۸۳۰۳۹۰۰ ۴۲۶۲۰۶۰۰ ۳۶۱۸۰۳۰۰ ۴۲۱۳۴۳۰۰ ۳۵۴۲۶۲۰۰ ۴۱۹۳۵۰۰۰ ۵۵۷۷۶۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیه ماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپند پژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر) آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر) پیکان، پراید ( تاکسی ) پژو ،سمند ( تاکسی ) وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن) وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن) موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه ۱۷۶۷۵۴۰۰ ۲۰۵۵۲۱۵۰ ۲۳۷۹۸۵۵۰ ۲۶۳۸۷۷۰۰ ۲۲۶۰۷۴۰۰ ۲۶۱۷۸۵۰۰ ۲۲۶۶۱۵۰۰ ۲۶۵۶۵۲۵۰ ۵۸۲۵۱۰۰
۵درصد ۱۶۷۹۱۶۰۰ ۱۹۵۲۴۵۰۰ ۲۲۶۰۸۶۰۰ ۲۵۰۶۸۳۵۰ ۲۱۴۷۶۹۰۰ ۲۴۸۶۹۵۰۰ ۲۱۵۲۸۴۵۰ ۲۵۲۳۷۱۰۰ ۵۵۳۳۹۵۰
۱۰درصد ۱۵۹۰۷۷۰۰ ۱۸۴۹۶۹۰۰ ۲۱۴۱۸۷۰۰ ۲۳۷۴۸۹۰۰ ۲۰۳۴۶۶۰۰ ۲۳۵۶۰۶۰۰ ۲۰۳۹۵۳۰۰ ۲۳۹۰۸۸۰۰ ۵۲۴۲۷۰۰
۱۵درصد ۱۵۰۲۴۰۰۰ ۱۷۴۶۹۴۰۰ ۲۰۲۲۸۸۰۰ ۲۲۴۲۹۵۵۰ ۱۹۲۱۶۲۰۰ ۲۲۲۵۱۵۰۰ ۱۹۲۶۲۲۵۰ ۲۲۵۸۰۶۰۰ ۴۹۵۱۳۵۰
۲۰درصد ۱۴۱۴۰۲۰۰ ۱۶۴۴۱۶۰۰ ۱۹۰۳۸۸۰۰ ۲۱۱۱۰۲۰۰ ۱۸۰۸۵۹۰۰ ۲۰۹۴۲۸۰۰ ۱۸۱۲۹۲۰۰ ۲۱۲۵۲۳۰۰ ۴۶۶۰۲۰۰
۲۵درصد ۱۳۲۵۶۵۰۰ ۱۵۴۱۴۱۰۰ ۱۷۸۴۹۰۰۰ ۱۹۷۹۰۷۵۰ ۱۶۹۵۵۴۵۰ ۱۹۶۳۳۷۵۰ ۱۶۹۹۶۰۵۰ ۱۹۹۲۴۰۰۰ ۴۳۶۸۹۵۰
۳۰درصد ۱۲۳۷۲۷۰۰ ۱۴۳۸۶۵۰۰ ۱۶۶۵۹۰۰۰ ۱۸۴۷۱۴۰۰ ۱۵۸۲۵۱۰۰ ۱۸۳۲۴۸۰۰ ۱۵۸۶۳۱۰۰ ۱۸۵۹۵۷۰۰ ۴۰۷۷۶۰۰
۳۵درصد ۱۱۴۸۸۹۰۰ ۱۳۳۵۸۹۰۰ ۱۵۴۶۹۰۰۰ ۱۷۱۵۲۰۵۰ ۱۴۶۹۴۷۰۰ ۱۷۰۱۵۹۰۰ ۱۴۷۲۹۹۵۰ ۱۷۲۶۷۴۰۰ ۳۷۸۶۳۵۰
۴۰درصد ۱۰۶۰۵۲۰۰ ۱۲۳۳۱۲۰۰ ۱۴۲۷۹۱۰۰ ۱۵۸۳۲۶۰۰ ۱۳۵۶۴۴۰۰ ۱۵۷۰۷۰۰۰ ۱۳۵۹۶۸۰۰ ۱۵۹۳۹۱۰۰ ۳۴۹۵۱۰۰
۴۵درصد ۹۷۲۱۴۰۰ ۱۱۳۰۳۶۰۰ ۱۳۰۸۹۳۰۰ ۱۴۵۱۳۱۵۰ ۱۲۴۳۴۰۰۰ ۱۴۳۹۸۰۰۰ ۱۲۴۶۳۸۵۰ ۱۴۶۱۰۹۰۰ ۳۲۰۳۸۵۰
۵۰درصد ۸۸۳۷۶۵۰ ۱۰۲۷۶۱۰۰ ۱۱۸۹۹۳۰۰ ۱۳۱۹۳۸۰۰ ۱۱۳۰۳۶۰۰ ۱۳۰۸۹۳۰۰ ۱۱۳۳۰۸۰۰ ۱۳۲۸۲۷۰۰ ۲۹۱۲۶۰۰
۵۵درصد ۷۹۵۴۰۰۰ ۹۲۴۸۴۰۰ ۱۰۷۰۹۴۰۰ ۱۱۸۷۴۳۵۰ ۱۰۱۷۳۳۰۰ ۱۱۷۸۰۳۰۰ ۱۰۱۹۷۷۵۰ ۱۱۹۵۴۴۰۰ ۲۶۲۱۲۵۰
۶۰درصد ۷۰۷۰۲۰۰ ۸۲۲۰۹۰۰ ۹۵۱۹۴۰۰ ۱۰۵۵۵۰۵۰ ۹۰۴۲۹۰۰ ۱۰۴۷۱۴۰۰ ۹۰۶۴۶۵۰ ۱۰۶۲۶۱۰۰ ۲۳۳۰۱۰۰
۶۵درصد ۶۱۸۶۴۰۰ ۷۱۹۳۲۰۰ ۸۳۲۹۴۰۰ ۹۲۳۵۶۵۰ ۷۹۱۲۵۰۰ ۹۱۶۲۵۰۰ ۷۹۳۱۵۵۰ ۹۲۹۷۸۰۰ ۲۰۳۸۷۵۰
۷۰درصد ۵۳۰۲۶۰۰ ۶۱۶۵۶۰۰ ۷۱۳۹۶۰۰ ۷۹۱۶۳۰۰ ۶۷۸۲۲۰۰ ۷۸۵۳۶۰۰ ۶۷۹۸۵۰۰ ۷۹۶۹۶۰۰ ۱۷۴۷۶۰۰
فاقد بیمه نامه ۲۸۹۱۱۴۰۰ ۳۳۸۵۸۱۵۰ ۳۹۴۴۰۵۵۰ ۴۳۸۹۲۷۰۰ ۳۷۲۴۴۰۰۰ ۴۳۳۸۴۷۰۰ ۳۶۴۲۶۵۰۰ ۴۳۱۳۹۲۵۰ ۵۸۲۵۱۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیه ماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپند پژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر) آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر) پیکان، پراید ( تاکسی ) پژو ،سمند ( تاکسی ) وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن) وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن) موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه ۱۸۵۹۳۹۰۰ ۲۱۶۳۹۸۰۰ ۲۵۰۷۷۳۰۰ ۲۷۸۱۸۶۵۰ ۲۳۸۰۳۹۰۰ ۲۷۵۸۵۱۰۰ ۲۳۷۸۶۷۵۰ ۲۷۹۲۰۲۰۰ ۶۱۰۳۸۰۰
۵درصد ۱۷۶۶۴۳۰۰ ۲۰۵۵۷۸۰۰ ۲۳۸۲۳۵۰۰ ۲۶۴۲۷۸۵۰ ۲۲۶۱۳۷۰۰ ۲۶۲۰۵۸۰۰ ۲۲۵۹۷۴۵۰ ۲۶۵۲۴۲۰۰ ۵۷۹۸۶۵۰
۱۰درصد ۱۶۷۳۴۴۰۰ ۱۹۴۷۵۹۰۰ ۲۲۵۶۹۶۰۰ ۲۵۰۳۶۹۰۰ ۲۱۴۲۳۴۰۰ ۲۴۸۲۶۶۰۰ ۲۱۴۰۸۱۰۰ ۲۵۱۲۸۲۰۰ ۵۴۹۳۴۰۰
۱۵درصد ۱۵۸۰۴۸۰۰ ۱۸۳۹۳۹۰۰ ۲۱۳۱۵۸۰۰ ۲۳۶۴۵۸۵۰ ۲۰۲۳۳۲۰۰ ۲۳۴۴۷۲۰۰ ۲۰۲۱۸۷۵۰ ۲۳۷۳۲۲۰۰ ۵۱۸۸۲۵۰
۲۰درصد ۱۴۸۷۵۲۰۰ ۱۷۳۱۱۹۰۰ ۲۰۰۶۱۹۰۰ ۲۲۲۵۵۰۰۰ ۱۹۰۴۳۱۰۰ ۲۲۰۶۸۱۰۰ ۱۹۰۲۹۵۰۰ ۲۲۳۳۶۲۰۰ ۴۸۸۳۰۰۰
۲۵درصد ۱۳۹۴۵۳۵۰ ۱۶۲۲۹۹۰۰ ۱۸۸۰۸۰۰۰ ۲۰۸۶۴۰۵۰ ۱۷۸۵۲۸۵۰ ۲۰۶۸۸۶۵۰ ۱۷۸۴۰۱۵۰ ۲۰۹۴۰۲۰۰ ۴۵۷۷۸۵۰
۳۰درصد ۱۳۰۱۵۷۰۰ ۱۵۱۴۸۰۰۰ ۱۷۵۵۴۱۰۰ ۱۹۴۷۳۱۰۰ ۱۶۶۶۲۸۰۰ ۱۹۳۰۹۵۰۰ ۱۶۶۵۰۸۰۰ ۱۹۵۴۴۱۰۰ ۴۲۷۲۷۰۰
۳۵درصد ۱۲۰۸۶۰۰۰ ۱۴۰۶۵۹۰۰ ۱۶۳۰۰۲۰۰ ۱۸۰۸۲۱۵۰ ۱۵۴۷۲۴۰۰ ۱۷۹۳۰۲۰۰ ۱۵۴۶۱۳۵۰ ۱۸۱۴۸۲۰۰ ۳۹۶۷۴۵۰
۴۰درصد ۱۱۱۵۶۴۰۰ ۱۲۹۸۳۹۰۰ ۱۵۰۴۶۶۰۰ ۱۶۶۹۱۱۵۰ ۱۴۲۸۲۳۰۰ ۱۶۵۵۱۰۰۰ ۱۴۲۷۲۰۵۰ ۱۶۷۵۲۱۰۰ ۳۶۶۲۳۰۰
۴۵درصد ۱۰۲۲۶۶۰۰ ۱۱۹۰۱۹۰۰ ۱۳۷۹۲۵۰۰ ۱۵۳۰۰۳۵۰ ۱۳۰۹۲۰۰۰ ۱۵۱۷۱۷۰۰ ۱۳۰۸۲۷۵۰ ۱۵۳۵۶۲۰۰ ۳۳۵۷۰۵۰
۵۰درصد ۹۲۹۶۹۰۰ ۱۰۸۱۹۹۵۰ ۱۲۵۳۸۶۵۰ ۱۳۹۰۹۴۰۰ ۱۱۹۰۱۹۰۰ ۱۳۷۹۲۵۰۰ ۱۱۸۹۳۴۰۰ ۱۳۹۶۰۱۵۰ ۳۰۵۱۹۰۰
۵۵درصد ۸۳۶۷۳۰۰ ۹۷۳۷۹۰۰ ۱۱۲۸۴۷۰۰ ۱۲۵۱۸۳۵۰ ۱۰۷۱۱۸۰۰ ۱۲۴۱۳۳۰۰ ۱۰۷۰۴۰۵۰ ۱۲۵۶۴۱۰۰ ۲۷۴۶۷۵۰
۶۰درصد ۷۴۳۷۵۰۰ ۸۶۵۵۹۰۰ ۱۰۰۳۰۹۰۰ ۱۱۱۲۷۵۰۰ ۹۵۲۱۵۰۰ ۱۱۰۳۴۰۰۰ ۹۵۱۴۷۰۰ ۱۱۱۶۸۲۰۰ ۲۴۴۱۵۰۰
۶۵درصد ۶۵۰۷۸۰۰ ۷۵۷۴۰۰۰ ۸۷۷۷۰۰۰ ۹۷۳۶۵۵۰ ۸۳۳۱۳۰۰ ۹۶۵۴۸۰۰ ۸۳۲۵۳۵۰ ۹۷۷۲۱۰۰ ۲۱۳۶۳۵۰
۷۰درصد ۵۵۷۸۲۰۰ ۶۴۹۲۰۰۰ ۷۵۲۳۲۰۰ ۸۳۴۵۶۰۰ ۷۱۴۱۱۰۰ ۸۲۷۵۶۰۰ ۷۱۳۶۰۰۰ ۸۳۷۶۱۰۰ ۱۸۳۱۱۰۰
فاقد بیمه نامه ۲۹۸۲۹۹۰۰ ۳۴۹۴۵۸۰۰ ۴۰۷۱۹۳۰۰ ۴۵۳۲۳۶۵۰ ۳۸۴۴۰۵۰۰ ۴۴۷۹۱۳۰۰ ۳۷۵۵۱۷۵۰ ۴۴۴۹۴۲۰۰ ۶۱۰۳۸۰۰