محاسبه آنلاین قیمت بیمه شخص ثالث

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیهماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپندپژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر)آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر)پیکان، پراید ( تاکسی )پژو ،سمند ( تاکسی )وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن)وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن)موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه۱۴۳۰۷۴۰۰۱۶۵۶۳۷۰۰۱۹۱۰۹۹۰۰۲۱۱۴۰۵۰۰۱۸۲۲۰۰۰۰۲۱۰۲۰۹۰۰۱۸۵۳۵۴۵۰۲۱۵۹۷۲۰۰۴۸۰۳۷۰۰
۵درصد۱۳۵۹۲۰۰۰۱۵۷۳۵۵۰۰۱۸۱۵۴۴۰۰۲۰۰۸۳۵۵۰۱۷۳۰۹۰۰۰۱۹۹۶۹۸۰۰۱۷۶۰۸۶۵۰۲۰۵۱۷۴۰۰۴۵۶۳۴۵۰
۱۰درصد۱۲۸۷۶۶۰۰۱۴۹۰۷۳۰۰۱۷۱۹۸۹۰۰۱۹۰۲۶۵۰۰۱۶۳۹۷۹۰۰۱۸۹۱۸۸۰۰۱۶۶۸۱۹۰۰۱۹۴۳۷۵۰۰۴۳۲۳۳۰۰
۱۵درصد۱۲۱۶۱۳۰۰۱۴۰۷۹۱۰۰۱۶۲۴۳۴۰۰۱۷۹۶۹۵۵۰۱۵۴۸۷۰۰۰۱۷۸۶۷۷۰۰۱۵۷۵۵۰۵۰۱۸۳۵۷۷۰۰۴۰۸۳۱۵۰
۲۰درصد۱۱۴۴۵۹۰۰۱۳۲۵۰۹۰۰۱۵۲۸۷۹۰۰۱۶۹۱۲۵۰۰۱۴۵۷۶۰۰۰۱۶۸۱۶۸۰۰۱۴۸۲۸۳۰۰۱۷۲۷۷۸۰۰۳۸۴۲۹۰۰
۲۵درصد۱۰۷۳۰۵۰۰۱۲۴۲۲۸۰۰۱۴۳۳۲۴۰۰۱۵۸۵۵۴۵۰۱۳۶۶۴۹۵۰۱۵۷۶۵۵۵۰۱۳۹۰۱۵۵۰۱۶۱۹۷۹۰۰۳۶۰۲۷۵۰
۳۰درصد۱۰۰۱۵۲۰۰۱۱۵۹۴۶۰۰۱۳۳۷۶۹۰۰۱۴۷۹۸۴۰۰۱۲۷۵۴۰۰۰۱۴۷۱۴۶۰۰۱۲۹۷۴۸۰۰۱۵۱۱۸۱۰۰۳۳۶۲۵۰۰
۳۵درصد۹۲۹۹۸۰۰۱۰۷۶۶۴۰۰۱۲۴۲۱۵۰۰۱۳۷۴۱۳۵۰۱۱۸۴۳۰۰۰۱۳۶۶۳۵۰۰۱۲۰۴۸۰۵۰۱۴۰۳۸۲۰۰۳۱۲۲۳۵۰
۴۰درصد۸۵۸۴۴۰۰۹۹۳۸۲۰۰۱۱۴۶۵۹۰۰۱۲۶۸۴۴۰۰۱۰۹۳۲۰۰۰۱۲۶۱۲۵۰۰۱۱۱۲۱۲۰۰۱۲۹۵۸۴۰۰۲۸۸۲۱۰۰
۴۵درصد۷۸۶۹۰۰۰۹۱۱۰۰۰۰۱۰۵۱۰۴۰۰۱۱۶۲۷۳۵۰۱۰۰۲۰۹۰۰۱۱۵۶۱۴۰۰۱۰۱۹۴۴۵۰۱۱۸۷۸۵۰۰۲۶۴۱۹۵۰
۵۰درصد۷۱۵۳۶۰۰۸۲۸۱۸۰۰۹۵۵۵۰۰۰۱۰۵۷۰۳۰۰۹۱۱۰۰۰۰۱۰۵۱۰۴۰۰۹۲۶۷۷۰۰۱۰۷۹۸۷۰۰۲۴۰۱۸۰۰
۵۵درصد۶۴۳۸۳۰۰۷۴۵۳۷۰۰۸۵۹۹۵۰۰۹۵۱۳۲۵۰۸۱۹۹۰۰۰۹۴۵۹۴۰۰۸۳۴۰۹۵۰۹۷۱۸۸۰۰۲۱۶۱۶۵۰
۶۰درصد۵۷۲۲۹۰۰۶۶۲۵۵۰۰۷۶۴۳۹۰۰۸۴۵۶۲۰۰۷۲۸۸۰۰۰۸۴۰۸۳۰۰۷۴۱۴۲۰۰۸۶۳۸۹۰۰۱۹۲۱۴۰۰
۶۵درصد۵۰۰۷۵۰۰۵۷۹۷۳۰۰۶۶۸۸۵۰۰۷۳۹۹۲۵۰۶۳۷۶۹۰۰۷۳۵۷۳۰۰۶۴۸۷۳۵۰۷۵۹۹۰۰۰۱۶۸۱۲۵۰
۷۰درصد۴۲۹۲۲۰۰۴۹۶۹۱۰۰۵۷۳۳۰۰۰۶۳۴۲۲۰۰۵۴۶۶۰۰۰۶۳۰۶۳۰۰۵۵۶۰۶۰۰۶۴۷۹۱۰۰۱۴۴۱۱۰۰
فاقد بیمه نامه۲۵۵۴۳۴۰۰۲۹۸۶۹۷۰۰۳۴۷۵۱۹۰۰۳۸۶۴۵۵۰۰۳۲۸۵۶۶۰۰۳۸۲۲۷۱۰۰۳۲۳۰۰۴۵۰۳۸۱۷۱۲۰۰۴۸۰۳۷۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیهماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپندپژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر)آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر)پیکان، پراید ( تاکسی )پژو ،سمند ( تاکسی )وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن)وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن)موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه۱۵۸۳۸۲۰۰۱۸۳۷۶۵۵۰۲۱۲۴۱۱۵۰۲۳۵۲۵۵۰۰۲۰۲۱۴۳۰۰۲۳۳۶۵۳۰۰۲۰۴۱۰۹۵۰۲۳۸۵۵۵۵۰۵۲۶۷۹۰۰
۵درصد۱۵۰۴۶۳۰۰۱۷۴۵۷۸۰۰۲۰۱۷۹۰۰۰۲۲۳۴۹۲۵۰۱۹۲۰۳۵۰۰۲۲۱۹۶۸۰۰۱۹۳۹۰۳۵۰۲۲۶۶۲۷۰۰۵۰۰۴۵۵۰
۱۰درصد۱۴۲۵۴۴۵۰۱۶۵۳۸۹۰۰۱۹۱۱۷۰۰۰۲۱۱۷۳۰۰۰۱۸۱۹۲۸۰۰۲۱۰۲۸۷۰۰۱۸۳۶۹۸۰۰۲۱۴۷۰۰۰۰۴۷۴۱۲۰۰
۱۵درصد۱۳۴۶۲۵۰۰۱۵۶۲۰۱۰۰۱۸۰۵۴۹۰۰۱۹۹۹۶۸۵۰۱۷۱۸۲۰۰۰۱۹۸۶۰۴۰۰۱۷۳۴۹۲۵۰۲۰۲۷۷۱۰۰۴۴۷۷۷۵۰
۲۰درصد۱۲۶۷۰۶۰۰۱۴۷۰۱۳۰۰۱۶۹۹۲۹۰۰۱۸۸۲۰۵۰۰۱۶۱۷۱۵۰۰۱۸۶۹۲۲۰۰۱۶۳۲۸۷۰۰۱۹۰۸۴۴۰۰۴۲۱۴۴۰۰
۲۵درصد۱۱۸۷۸۷۰۰۱۳۷۸۲۴۰۰۱۵۹۳۰۸۰۰۱۷۶۴۴۲۵۰۱۵۱۶۰۶۵۰۱۷۵۲۳۹۵۰۱۵۳۰۸۱۵۰۱۷۸۹۱۵۰۰۳۹۵۰۹۵۰
۳۰درصد۱۱۰۸۶۷۵۰۱۲۸۶۳۶۰۰۱۴۸۶۸۸۰۰۱۶۴۶۸۰۰۰۱۴۱۴۹۹۰۰۱۶۳۵۵۶۰۰۱۴۲۸۷۶۰۰۱۶۶۹۸۸۰۰۳۶۸۷۵۰۰
۳۵درصد۱۰۲۹۴۸۰۰۱۱۹۴۴۸۰۰۱۳۸۰۶۷۰۰۱۵۲۹۱۶۵۰۱۳۱۳۹۱۰۰۱۵۱۸۷۳۰۰۱۳۲۶۷۰۵۰۱۵۵۰۶۱۰۰۳۴۲۴۱۵۰
۴۰درصد۹۵۰۳۰۰۰۱۱۰۲۵۹۵۰۱۲۷۴۴۶۵۰۱۴۱۱۵۴۰۰۱۲۱۲۸۶۰۰۱۴۰۱۹۱۰۰۱۲۲۴۶۶۰۰۱۴۳۱۳۲۵۰۳۱۶۰۸۰۰
۴۵درصد۸۷۱۱۰۰۰۱۰۱۰۷۱۰۰۱۱۶۸۲۶۰۰۱۲۹۳۹۱۵۰۱۱۱۱۷۸۰۰۱۲۸۵۰۸۰۰۱۱۲۲۵۹۵۰۱۳۱۲۰۶۰۰۲۸۹۷۴۵۰
۵۰درصد۷۹۱۹۱۵۰۹۱۸۸۳۰۰۱۰۶۲۰۵۰۰۱۱۷۶۲۸۰۰۱۰۱۰۷۱۰۰۱۱۶۸۲۶۰۰۱۰۲۰۵۴۰۰۱۱۹۲۷۷۰۰۲۶۳۴۰۰۰
۵۵درصد۷۱۲۷۲۰۰۸۲۶۹۵۰۰۹۵۵۸۵۰۰۱۰۵۸۶۵۵۰۹۰۹۶۴۰۰۱۰۵۱۴۳۰۰۹۱۸۴۹۵۰۱۰۷۳۵۰۰۰۲۳۷۰۵۵۰
۶۰درصد۶۳۳۵۳۰۰۷۳۵۰۶۰۰۸۴۹۶۴۰۰۹۴۱۰۲۵۰۸۰۸۵۶۰۰۹۳۴۶۱۰۰۸۱۶۴۳۵۰۹۵۴۲۱۰۰۲۱۰۷۲۰۰
۶۵درصد۵۵۴۳۵۰۰۶۴۳۱۸۰۰۷۴۳۴۳۰۰۸۲۳۳۸۵۰۷۰۷۵۰۰۰۸۱۷۷۸۰۰۷۱۴۳۷۵۰۸۳۴۹۴۰۰۱۸۴۳۷۵۰
۷۰درصد۴۷۵۱۴۵۰۵۵۱۳۰۰۰۶۳۷۲۴۰۰۷۰۵۷۶۰۰۶۰۶۴۳۰۰۷۰۰۹۶۰۰۶۱۲۳۳۰۰۷۱۵۶۷۰۰۱۵۸۰۴۰۰
فاقد بیمه نامه۲۷۰۷۴۲۰۰۳۱۶۸۲۵۵۰۳۶۸۸۳۱۵۰۴۱۰۳۰۵۰۰۳۴۸۵۰۹۰۰۴۰۵۷۱۵۰۰۳۴۱۷۵۹۵۰۴۰۴۲۹۵۵۰۵۲۶۷۹۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیهماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپندپژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر)آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر)پیکان، پراید ( تاکسی )پژو ،سمند ( تاکسی )وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن)وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن)موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه۱۶۸۵۸۸۰۰۱۹۵۸۵۲۰۰۲۲۶۶۱۹۰۰۲۵۱۱۵۶۰۰۲۱۵۴۳۷۰۰۲۴۹۲۸۱۰۰۲۱۶۶۱۲۰۰۲۵۳۶۱۰۰۰۵۵۷۷۶۰۰
۵درصد۱۶۰۱۵۹۰۰۱۸۶۰۶۰۰۰۲۱۵۲۸۸۰۰۲۳۸۵۹۸۵۰۲۰۴۶۶۵۰۰۲۳۶۸۱۷۰۰۲۰۵۷۸۱۵۰۲۴۰۹۲۹۰۰۵۲۹۸۶۵۰
۱۰درصد۱۵۱۷۲۹۰۰۱۷۶۲۶۷۰۰۲۰۳۹۵۷۰۰۲۲۶۰۴۱۰۰۱۹۳۸۹۴۰۰۲۲۴۳۵۳۰۰۱۹۴۹۵۱۰۰۲۲۸۲۴۸۰۰۵۰۱۹۸۰۰
۱۵درصد۱۴۳۳۰۰۰۰۱۶۶۴۷۴۰۰۱۹۲۶۲۶۰۰۲۱۳۴۸۲۵۰۱۸۳۱۲۱۰۰۲۱۱۸۸۸۰۰۱۸۴۱۱۹۵۰۲۱۵۵۶۸۰۰۴۷۴۰۹۵۰
۲۰درصد۱۳۴۸۷۱۰۰۱۵۶۶۸۲۰۰۱۸۱۲۹۵۰۰۲۰۰۹۲۵۰۰۱۷۲۳۵۰۰۰۱۹۹۴۲۶۰۰۱۷۳۲۹۱۰۰۲۰۲۸۸۷۰۰۴۴۶۲۰۰۰
۲۵درصد۱۲۶۴۴۱۰۰۱۴۶۸۹۰۰۰۱۶۹۹۶۴۰۰۱۸۸۳۶۷۵۰۱۶۱۵۷۷۵۰۱۸۶۹۶۰۵۰۱۶۲۴۵۹۵۰۱۹۰۲۰۷۰۰۴۱۸۳۱۵۰
۳۰درصد۱۱۸۰۱۲۰۰۱۳۷۰۹۷۰۰۱۵۸۶۳۳۰۰۱۷۵۸۰۹۰۰۱۵۰۸۰۶۰۰۱۷۴۴۹۶۰۰۱۵۱۶۲۹۰۰۱۷۷۵۲۶۰۰۳۹۰۴۳۰۰
۳۵درصد۱۰۹۵۸۲۰۰۱۲۷۳۰۳۵۰۱۴۷۳۰۲۰۰۱۶۳۲۵۲۵۰۱۴۰۰۳۴۰۰۱۶۲۰۳۲۰۰۱۴۰۷۹۸۵۰۱۶۴۸۴۶۰۰۳۶۲۵۴۵۰
۴۰درصد۱۰۱۱۵۳۰۰۱۱۷۵۱۱۰۰۱۳۵۹۷۱۰۰۱۵۰۶۹۴۰۰۱۲۹۲۶۳۰۰۱۴۹۵۶۹۰۰۱۲۹۹۶۷۰۰۱۵۲۱۶۵۰۰۳۳۴۶۵۰۰
۴۵درصد۹۲۷۲۴۰۰۱۰۷۷۱۸۰۰۱۲۴۶۴۰۰۰۱۳۸۱۳۵۵۰۱۱۸۴۹۰۰۰۱۳۷۱۰۴۰۰۱۱۹۱۳۶۵۰۱۳۹۴۸۵۰۰۳۰۶۷۵۵۰
۵۰درصد۸۴۲۹۴۰۰۹۷۹۲۵۰۰۱۱۳۳۱۰۰۰۱۲۵۵۷۸۰۰۱۰۷۷۱۸۰۰۱۲۴۶۴۰۰۰۱۰۸۳۰۷۰۰۱۲۶۸۰۵۰۰۲۷۸۸۸۰۰
۵۵درصد۷۵۸۶۵۰۰۸۸۱۳۴۰۰۱۰۱۹۷۹۰۰۱۱۳۰۲۰۵۰۹۶۹۴۶۰۰۱۱۲۱۷۶۰۰۹۷۴۷۵۵۰۱۱۴۱۲۴۰۰۲۵۰۹۸۵۰
۶۰درصد۶۷۴۳۵۰۰۷۸۳۴۱۰۰۹۰۶۴۸۰۰۱۰۰۴۶۲۰۰۸۶۱۷۵۰۰۹۹۷۱۲۰۰۸۶۶۴۵۰۰۱۰۱۴۴۴۰۰۲۲۳۱۰۰۰
۶۵درصد۵۹۰۰۶۰۰۶۸۵۴۸۰۰۷۹۳۱۷۰۰۸۷۹۰۴۵۰۷۵۴۰۲۰۰۸۷۲۴۸۰۰۷۵۸۱۴۵۰۸۸۷۶۳۰۰۱۹۵۲۱۵۰
۷۰درصد۵۰۵۷۶۰۰۵۸۷۵۵۰۰۶۷۹۸۶۰۰۷۵۳۴۷۰۰۶۴۶۳۲۰۰۷۴۷۸۵۰۰۶۴۹۸۳۰۰۷۶۰۸۳۰۰۱۶۷۳۳۰۰
فاقد بیمه نامه۲۸۰۹۴۸۰۰۳۲۸۹۱۲۰۰۳۸۳۰۳۹۰۰۴۲۶۲۰۶۰۰۳۶۱۸۰۳۰۰۴۲۱۳۴۳۰۰۳۵۴۲۶۲۰۰۴۱۹۳۵۰۰۰۵۵۷۷۶۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیهماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپندپژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر)آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر)پیکان، پراید ( تاکسی )پژو ،سمند ( تاکسی )وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن)وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن)موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه۱۷۶۷۵۴۰۰۲۰۵۵۲۱۵۰۲۳۷۹۸۵۵۰۲۶۳۸۷۷۰۰۲۲۶۰۷۴۰۰۲۶۱۷۸۵۰۰۲۲۶۶۱۵۰۰۲۶۵۶۵۲۵۰۵۸۲۵۱۰۰
۵درصد۱۶۷۹۱۶۰۰۱۹۵۲۴۵۰۰۲۲۶۰۸۶۰۰۲۵۰۶۸۳۵۰۲۱۴۷۶۹۰۰۲۴۸۶۹۵۰۰۲۱۵۲۸۴۵۰۲۵۲۳۷۱۰۰۵۵۳۳۹۵۰
۱۰درصد۱۵۹۰۷۷۰۰۱۸۴۹۶۹۰۰۲۱۴۱۸۷۰۰۲۳۷۴۸۹۰۰۲۰۳۴۶۶۰۰۲۳۵۶۰۶۰۰۲۰۳۹۵۳۰۰۲۳۹۰۸۸۰۰۵۲۴۲۷۰۰
۱۵درصد۱۵۰۲۴۰۰۰۱۷۴۶۹۴۰۰۲۰۲۲۸۸۰۰۲۲۴۲۹۵۵۰۱۹۲۱۶۲۰۰۲۲۲۵۱۵۰۰۱۹۲۶۲۲۵۰۲۲۵۸۰۶۰۰۴۹۵۱۳۵۰
۲۰درصد۱۴۱۴۰۲۰۰۱۶۴۴۱۶۰۰۱۹۰۳۸۸۰۰۲۱۱۱۰۲۰۰۱۸۰۸۵۹۰۰۲۰۹۴۲۸۰۰۱۸۱۲۹۲۰۰۲۱۲۵۲۳۰۰۴۶۶۰۲۰۰
۲۵درصد۱۳۲۵۶۵۰۰۱۵۴۱۴۱۰۰۱۷۸۴۹۰۰۰۱۹۷۹۰۷۵۰۱۶۹۵۵۴۵۰۱۹۶۳۳۷۵۰۱۶۹۹۶۰۵۰۱۹۹۲۴۰۰۰۴۳۶۸۹۵۰
۳۰درصد۱۲۳۷۲۷۰۰۱۴۳۸۶۵۰۰۱۶۶۵۹۰۰۰۱۸۴۷۱۴۰۰۱۵۸۲۵۱۰۰۱۸۳۲۴۸۰۰۱۵۸۶۳۱۰۰۱۸۵۹۵۷۰۰۴۰۷۷۶۰۰
۳۵درصد۱۱۴۸۸۹۰۰۱۳۳۵۸۹۰۰۱۵۴۶۹۰۰۰۱۷۱۵۲۰۵۰۱۴۶۹۴۷۰۰۱۷۰۱۵۹۰۰۱۴۷۲۹۹۵۰۱۷۲۶۷۴۰۰۳۷۸۶۳۵۰
۴۰درصد۱۰۶۰۵۲۰۰۱۲۳۳۱۲۰۰۱۴۲۷۹۱۰۰۱۵۸۳۲۶۰۰۱۳۵۶۴۴۰۰۱۵۷۰۷۰۰۰۱۳۵۹۶۸۰۰۱۵۹۳۹۱۰۰۳۴۹۵۱۰۰
۴۵درصد۹۷۲۱۴۰۰۱۱۳۰۳۶۰۰۱۳۰۸۹۳۰۰۱۴۵۱۳۱۵۰۱۲۴۳۴۰۰۰۱۴۳۹۸۰۰۰۱۲۴۶۳۸۵۰۱۴۶۱۰۹۰۰۳۲۰۳۸۵۰
۵۰درصد۸۸۳۷۶۵۰۱۰۲۷۶۱۰۰۱۱۸۹۹۳۰۰۱۳۱۹۳۸۰۰۱۱۳۰۳۶۰۰۱۳۰۸۹۳۰۰۱۱۳۳۰۸۰۰۱۳۲۸۲۷۰۰۲۹۱۲۶۰۰
۵۵درصد۷۹۵۴۰۰۰۹۲۴۸۴۰۰۱۰۷۰۹۴۰۰۱۱۸۷۴۳۵۰۱۰۱۷۳۳۰۰۱۱۷۸۰۳۰۰۱۰۱۹۷۷۵۰۱۱۹۵۴۴۰۰۲۶۲۱۲۵۰
۶۰درصد۷۰۷۰۲۰۰۸۲۲۰۹۰۰۹۵۱۹۴۰۰۱۰۵۵۵۰۵۰۹۰۴۲۹۰۰۱۰۴۷۱۴۰۰۹۰۶۴۶۵۰۱۰۶۲۶۱۰۰۲۳۳۰۱۰۰
۶۵درصد۶۱۸۶۴۰۰۷۱۹۳۲۰۰۸۳۲۹۴۰۰۹۲۳۵۶۵۰۷۹۱۲۵۰۰۹۱۶۲۵۰۰۷۹۳۱۵۵۰۹۲۹۷۸۰۰۲۰۳۸۷۵۰
۷۰درصد۵۳۰۲۶۰۰۶۱۶۵۶۰۰۷۱۳۹۶۰۰۷۹۱۶۳۰۰۶۷۸۲۲۰۰۷۸۵۳۶۰۰۶۷۹۸۵۰۰۷۹۶۹۶۰۰۱۷۴۷۶۰۰
فاقد بیمه نامه۲۸۹۱۱۴۰۰۳۳۸۵۸۱۵۰۳۹۴۴۰۵۵۰۴۳۸۹۲۷۰۰۳۷۲۴۴۰۰۰۴۳۳۸۴۷۰۰۳۶۴۲۶۵۰۰۴۳۱۳۹۲۵۰۵۸۲۵۱۰۰

نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تعهد جانی ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع وسیله نقلیهماتیز، ام وی ام ( کمتر از ۴ سیلندر ) پیکان، پراید، پی کی، سپندپژو،تیبا،کیا ( سایر ۴ سیلندر)آزرا، ماکسیما (۶ و ۸ سیلندر)پیکان، پراید ( تاکسی )پژو ،سمند ( تاکسی )وانت پیکان (بارکش تا ۱ تن)وانت نیسان (بارکش تا ۳ تن)موتورسیکلت ( ۱ سیلندر)
قیمت پایه۱۸۵۹۳۹۰۰۲۱۶۳۹۸۰۰۲۵۰۷۷۳۰۰۲۷۸۱۸۶۵۰۲۳۸۰۳۹۰۰۲۷۵۸۵۱۰۰۲۳۷۸۶۷۵۰۲۷۹۲۰۲۰۰۶۱۰۳۸۰۰
۵درصد۱۷۶۶۴۳۰۰۲۰۵۵۷۸۰۰۲۳۸۲۳۵۰۰۲۶۴۲۷۸۵۰۲۲۶۱۳۷۰۰۲۶۲۰۵۸۰۰۲۲۵۹۷۴۵۰۲۶۵۲۴۲۰۰۵۷۹۸۶۵۰
۱۰درصد۱۶۷۳۴۴۰۰۱۹۴۷۵۹۰۰۲۲۵۶۹۶۰۰۲۵۰۳۶۹۰۰۲۱۴۲۳۴۰۰۲۴۸۲۶۶۰۰۲۱۴۰۸۱۰۰۲۵۱۲۸۲۰۰۵۴۹۳۴۰۰
۱۵درصد۱۵۸۰۴۸۰۰۱۸۳۹۳۹۰۰۲۱۳۱۵۸۰۰۲۳۶۴۵۸۵۰۲۰۲۳۳۲۰۰۲۳۴۴۷۲۰۰۲۰۲۱۸۷۵۰۲۳۷۳۲۲۰۰۵۱۸۸۲۵۰
۲۰درصد۱۴۸۷۵۲۰۰۱۷۳۱۱۹۰۰۲۰۰۶۱۹۰۰۲۲۲۵۵۰۰۰۱۹۰۴۳۱۰۰۲۲۰۶۸۱۰۰۱۹۰۲۹۵۰۰۲۲۳۳۶۲۰۰۴۸۸۳۰۰۰
۲۵درصد۱۳۹۴۵۳۵۰۱۶۲۲۹۹۰۰۱۸۸۰۸۰۰۰۲۰۸۶۴۰۵۰۱۷۸۵۲۸۵۰۲۰۶۸۸۶۵۰۱۷۸۴۰۱۵۰۲۰۹۴۰۲۰۰۴۵۷۷۸۵۰
۳۰درصد۱۳۰۱۵۷۰۰۱۵۱۴۸۰۰۰۱۷۵۵۴۱۰۰۱۹۴۷۳۱۰۰۱۶۶۶۲۸۰۰۱۹۳۰۹۵۰۰۱۶۶۵۰۸۰۰۱۹۵۴۴۱۰۰۴۲۷۲۷۰۰
۳۵درصد۱۲۰۸۶۰۰۰۱۴۰۶۵۹۰۰۱۶۳۰۰۲۰۰۱۸۰۸۲۱۵۰۱۵۴۷۲۴۰۰۱۷۹۳۰۲۰۰۱۵۴۶۱۳۵۰۱۸۱۴۸۲۰۰۳۹۶۷۴۵۰
۴۰درصد۱۱۱۵۶۴۰۰۱۲۹۸۳۹۰۰۱۵۰۴۶۶۰۰۱۶۶۹۱۱۵۰۱۴۲۸۲۳۰۰۱۶۵۵۱۰۰۰۱۴۲۷۲۰۵۰۱۶۷۵۲۱۰۰۳۶۶۲۳۰۰
۴۵درصد۱۰۲۲۶۶۰۰۱۱۹۰۱۹۰۰۱۳۷۹۲۵۰۰۱۵۳۰۰۳۵۰۱۳۰۹۲۰۰۰۱۵۱۷۱۷۰۰۱۳۰۸۲۷۵۰۱۵۳۵۶۲۰۰۳۳۵۷۰۵۰
۵۰درصد۹۲۹۶۹۰۰۱۰۸۱۹۹۵۰۱۲۵۳۸۶۵۰۱۳۹۰۹۴۰۰۱۱۹۰۱۹۰۰۱۳۷۹۲۵۰۰۱۱۸۹۳۴۰۰۱۳۹۶۰۱۵۰۳۰۵۱۹۰۰
۵۵درصد۸۳۶۷۳۰۰۹۷۳۷۹۰۰۱۱۲۸۴۷۰۰۱۲۵۱۸۳۵۰۱۰۷۱۱۸۰۰۱۲۴۱۳۳۰۰۱۰۷۰۴۰۵۰۱۲۵۶۴۱۰۰۲۷۴۶۷۵۰
۶۰درصد۷۴۳۷۵۰۰۸۶۵۵۹۰۰۱۰۰۳۰۹۰۰۱۱۱۲۷۵۰۰۹۵۲۱۵۰۰۱۱۰۳۴۰۰۰۹۵۱۴۷۰۰۱۱۱۶۸۲۰۰۲۴۴۱۵۰۰
۶۵درصد۶۵۰۷۸۰۰۷۵۷۴۰۰۰۸۷۷۷۰۰۰۹۷۳۶۵۵۰۸۳۳۱۳۰۰۹۶۵۴۸۰۰۸۳۲۵۳۵۰۹۷۷۲۱۰۰۲۱۳۶۳۵۰
۷۰درصد۵۵۷۸۲۰۰۶۴۹۲۰۰۰۷۵۲۳۲۰۰۸۳۴۵۶۰۰۷۱۴۱۱۰۰۸۲۷۵۶۰۰۷۱۳۶۰۰۰۸۳۷۶۱۰۰۱۸۳۱۱۰۰
فاقد بیمه نامه۲۹۸۲۹۹۰۰۳۴۹۴۵۸۰۰۴۰۷۱۹۳۰۰۴۵۳۲۳۶۵۰۳۸۴۴۰۵۰۰۴۴۷۹۱۳۰۰۳۷۵۵۱۷۵۰۴۴۴۹۴۲۰۰۶۱۰۳۸۰۰